Son of God.

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de zoon van God.
My life on this earth i live in the believe in the son of God.

Hester.

Wanneer je naar het goede in anderen kijkt, ontdek je het beste in jezelf.
Hester, je bent een mooi mens! 
Hester, you are a beautiful one!


Grandma's house.

Voor alle groot-moeders en -vaders.
For all grand-ma's and grand-pa's.

Psalm 51:12


God, schep in mij een zuiver hart,
vernieuw mijn geest, maak hem standvastig.
Make me as happy as You did when You saved me;
make me want to obey!

Psalm 97:12.

Wees blij om wat de Heer heeft gedaan.
Breng Hem dank. Houd zijn naam hoog.

Rejoice in the Lord, you who are righteous,
and praise his holy name.


Het leven! / Life!

Psalm 16:11.
U wijst mij de weg naar het leven.( en Het Leven)
You show me the way to life.(and Life)

Pray and Praise!!

Tessalonicenzen / Tessalonians 5:16-18. 
Bidt en Aanbid!!
Pray and Praise!!

psalm 90:15.

Schenk in de ochtend uw rijkdom en liefde, 
en wij zingen van vreugde, iedere dag opnieuw.
Satisfy us in the morning with your unfailing love,
that we may sing for joy and be glad all our days.

Bloom, Sing, Shine.

Bloom where you are planted,
sing were you are placed.
Shine where you are.

Zegenen /Bless.

Op onze keukentafel hebben we een tekst gezet 
om ieder die aan onze tafel zit te zegenen.
Er staat: God van de hemel, de zon de maan en de sterren,
alle eer aan U.
Jezus Christus, dank U voor ieder die hier aan tafel zit.
Heilige Geest, zegen onze geest, ziel en lichaam.

On our kitchen-tabel we have a quote
to bless everyone who sits at out table.
It says: God of the heaven, the sun, the moon and the stars,
glory be to You.
Jesus Christ, thank You for every one who is at this table.
Holy Spirit, bless our spirit, soul and body.


Psalm 117.


Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja! 

All of you nations,
come praise the Lord!
Let everyone praise him.
His love for us is wonderful;
his faithfulness never ends.
Shout praises to the Lord
 
 
 
 
 
 

Vertrouwen / Trust.

Vertrouwen is: het vogeltje dat je zingen hoort,
als de  dagenraad nog niet gloort.
Trust is: the bird that sings,
when the dawn is still dark.
by: R. Tagore.

Kracht / Strength.

Als je God's beloften in gedachten houdt, 
zal Hij je de kracht geven 
om de toekomst onbevreesd tegemoet te zien.
If you keep God's promisses in mind,
He will give you the strength
to look at the future without fear.

psalm 97:12.


psalm 97:12.
En wij -Uw volk, dat door U wordt geleid- zullen U altijd loven en prijzen.
You are the Lord's people! So celebrate and praise the only God.

Schild van liefde / Loveshield.

De Heer beschermt de rechtvaardige met Zijn Liefde.
The Lord protects the richousness  with His love. 


Een huis... A house...

Een huis wordt gemaakt van stenen en hout,
een thuis wordt met liefde en dromen gebouwd.
A house is built of walls and beams,
a home is built of love and dreams.Pasen!!

Helaas is het niet te lezen maar op dit scrap-doek staat Jesaja 53 en allerlij mooie plaatjes: ik of jij op het kruis, de armen gestrekt in vrijhijd, en een mooie stempel van twee open handen en een duif.
Fortunately it is not to read but the scrap-canvas has Isiah 53 and all sort of symbols: Me or you standing on the cross, arms wyde open and a stamp with open hands and a dove.

Matteus 4/ Mathew 4.

De verzoeking van Jezus door de duivel in de woestijn.
Indrukwekkend mooi verhaal.
The temptation of Jesus bij the devil in the dessert.
An impressive, beautifull story.

Psalm 23.

Psalm 23 doodle.
De Heer is mijn Herder.
The Lord is my Shepperd.


Just "love you"

Waar je hart is/ Where your heart is...

Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn!
Ik prijs U met heel mijn hart.
Where your heart is, is your treasure!
I worship You with all of my heart.

De strijd om je hart.

De strijd om je hart. God heeft altijd ons hart gezocht,
maar ons hart laat zich zo gemakkelijk verleiden.
Een boek over de liefde tussen God en jou/mij.
The battle for your heart. God is always looking for our heart,
but our heart is easy to tempt.
A book about the love between God and us/me.


Blessed.

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
Dat is Jezus, maar ook ieder die met Hem verbonden wil zijn.
En dan is er de Zegen!
 Blessed is He who comes in the name of the Lord! 
That is Jesus, but also everyone who wants to be connected with Him.
And than there is Blessing!


Happy birthday Lysanne!!

Lysanne, je eerste kwart eeuw.
Heel veel zegen in je nieuwe levensjaar,
samen met ons, en Thomas en ieder 
die met je optrekt in dit stukje van je leven, 
en met God die je wil zegenen alle dagen van je leven.
My daughter became 25 years. 
May God bless her all the days of her life.


Teamaker.


Teamaker. dat is niet te vertalen, 
maar een mooi engels versje wat je gewoon moet lezen.
Teamaker: Steeped in His word,
infused with His love,
sweetened by His spirit, 
stirred from above.

Pray & Praise !

Pray & Praise! mooi klinkt dat in het Engels. 
En in 1Tesselonicenzen 5 staat: Wees altijd verheugd.
Bid zonder ophouden. Dank God voor alles.
( en nog veel meer moois!)
Pray & Praise! It sounds nice in English.
And 1Tessalonians 5 says: Be joyful always, 
pray continualy, give thanks in all circumstances.
(and much more beautiful words).

Prijs de Heer/ Praise the Lord.

Psalm 103:1-6.{Prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet nooit zijn weldaden.
                           { Praise the Lord o my soul and forget not how good He is.

                   Mooi vind ik het altijd, mijn ziel aansporen om de Heer te prijzen.
                               It is good te encourage my soul te praise the Lord.The splendor of the King.

The splendor of the King. Een supermooi lied over onze Koning!,
waar ik een scrapdoek van heb gemaakt.
The splendor of the King! A beautiful song about our King!,
of wich i made a scrap-canvas.

dag vijf/day five.

psalm 40:11.Uw liefde en trouw zorgt altijd voor mijn veiligheid. 
(het was niet gelukt om er dinsdag op te zetten).
Psalm 40:11. Your love and faithfulness always keep me secure.
(I didn't manage to put it on the site on thirsday).

dag vier/ day four.

Weer een mooie psalm:188. Het is beter om op de HEER te vertrouwen.
( en ik houd van die mooie kleuren.)
Another beautiful psalm:118. It is better to trust in the LORD.
( and I so love these beautiful colours.)

psalm 103:8.
Een mooie psalm is het!! liefdevol, genadig en trouw, Dat is de HEER!

psalm 103:8.
A beautiful psalm it is!! compassionate, mercyful and faithful, That is the LORD! 

Nieuwe technieken, nieuwe werken.

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik actief was op mijn blog, 
maar ik ben eerder creatief dan computerfreak en
daarom zit ik er niet zo vaak achter.
Toch lijkt het me erg leuk om mijn werken te kunnen delen
en feedback (van over de wereld) te krijgen en daarom
doe ik weer een poging om wat actiever te zijn op mijn blog
en er nieuwe dingen op te zetten. 
tenslotte baart oefening kunst, en kunst is mooi, toch?

 De bovenste kaart is de voorkant en de onderste kaart is voor- en achterkant.
 gemaakt met acrylverf, magazines, stempels,bedrukt papier en zwarte stift.

The topcard is only the frontcard and the bottomcard is the front- and backside of the card.
It is made with acrylpaint, magazines, printed paper, stamps and black marker.